Zakład

Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej zajmuje się przygotowaniem studentów filologii polskiej do zawodu nauczyciela polonisty na poziome szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) oraz szkoły średniej. Na studiach licencjackich i magisterskich pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z dydaktyki kształcenia językowego, literackiego i kulturowego (szczegółowy wykaz zajęć w zakładce Dla kandydatów na specjalizację nauczycielską) oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Kształcenia dopełniają praktyki studenckie: śródroczna i ciągła oraz zajęcia wymagane przez MEN i wskazane jako niezbędne dla zawodu nauczyciela: emisja głosu, etyka zawodu nauczyciela, technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela.

Działalność naukowa i zainteresowania pracowników skoncentrowane są wokół dydaktyki kształcenia językowego, literackiego i kulturowego, kultury żywego słowa, korespondencji i pogranicza sztuk, teorii i praktyki kształcenia polonistycznego, historii dydaktyki. Niezależnie od tego każdy z pracowników Zakładu zajmuje się odrębnymi dziedzinami nauki w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, m.in.: dialektologią, literaturą popularną, literaturą dla dzieci i młodzieży, regionalizmem.

Przy Zakładzie działa studenckie Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej (zob. http://ksdp.uni.lodz.pl/) prowadzone przez dr hab. Małgorzatę Gajak-Toczek.

Historia Zakładu

Publikacje książkowe pracowników Zakładu

Wydarzenia